Buddhismus - Druhy buddhismu

sestavil: Václav

použitý zdroj: http://jdubr.ic.cz/referaty/rlv/buddhismus.htm

Tento článek popisuje různé druhy buddhismu. Všechny buddhistické směry jsou ovšem „stejně buddhistické“, jeden směr není více nebo méně „buddhistický“ než druhý.

Mahajána, Hinájána

druhy buddhismuZhruba sto let po smrti Buddhy se na zmiňovaném koncilu vytvořily dva velké směry a obec se rozštěpila. Jeden směr byl konzervativní a držel se názoru, že je nutno pevně zachovávat obyčeje a příkazy původního učení Buddhy. Tento směr byl nazván názorem stařešinů, tedy Théraváda. Časem se mu však z níže uvedených důvodů začalo posměšně říkat Hinájána.

Druhý směr byl liberálnější. Buddha mluvíval o dharmě jako o voru, který přepravuje poutníky přes řeku na "onen břeh." Stoupenci liberálního buddhismu se tedy pojmenovali Mahájána, což znamená Velký vůz. Podstatou tohoto druhu buddhismu je postava bódhisatvy, což doslova znamená "bytost k procitnutí. "

Je to bytost, která stojí před prahem nirvány a obrátí se k návratu do světa, aby ze soucitu pomáhala ke spáse všem živým bytostem. Boddhísatva odkládá nirvánu, dokud i ten nejmenší tvoreček nedospěje k cíli. Myšlenka bodhísatvovství je blízká myšlence Kristovské oběti - bodhísatvové jsou "spasitelé", kteří se znovu a znovu dobrovolně vracejí, sestupují do tohoto světa a berou utrpení ostatních na sebe ve snaze vykoupit, zachránit všechny bytosti. To, že se takto společensky angažují pro dobro všech, vyjadřují svým názvem Velký vůz (tedy vůz pro všechny - na rozdíl od Hinájány, která usiluje především o spásu soustředěním na sebe sama). Z tohoto důvodu začali Mahajánští posměšně nazývat théravadské Hinájána - tedy Malý vůz.

Boddhísatva dobývá pro lidstvo zásluhy uplatňováním šesti ctností dokonalosti:

 1. Štědrá dobročinnost
 2. Přísná kázeň
 3. Trpělivost
 4. Odhodlané úsilí
 5. Meditace
 6. Moudrost

Tento směr vytvořil filozofii nebe obydleného boddhísatvy, které je možno uctívat a pomocí modliteb o něco žádat. Tyto bytosti jsou roztříděny do různých kategorií, nejvyšší z nich je Buddha, který zůstává na nebesích a je v tomto směru chápán jako bůh, brahma, vesmírná duše všehomíra a proto se již na zem nevrací jako ostatní boddhísatvové.

Rozdíly mezi oběma základními druhy buddhismu:

 1. Ideál arhanta a ideál boddhísatvy. V Hinajáně je ideálem arhant- jedinec, většinou mnich, který pomocí osmidílné stezky dospěl k procitnutí v soustředění sám na sebe. V Mahájáně boddhísattva odloží nirvánu, aby mohl pracovat pro záchranu ostatních duší.
 2. Nirvána a buddhovství jako cíl. V hinájáně je cílem dospět do nirvány sledováním osmidílné cesty. Cílem mahájánského buddhisty je dospět k buddhovství a stát se boddhísatvou.
 3. Úloha vlastního úsilí a úloha víry v osvobození. V hinájáně se soudí, že do nirvány lze dospět pouze úsilím samotného jedince. Mahajánští dovolují užívat modliteb a víry, jakož i pomoci nebeských boddhísatvů jako součásti procesu spásy.
 4. Největší hodnotou Hinajány je moudrost.
 5. Hinájána zdůrazňuje důležitost historického Buddhy, jehož velikost tkví v objevení dharmy. Považují ho za nejvyšší vzor lidství, ale nepřiznávají mu božský charakter. V mahajáně je Buddha ztotožněn s nejvyšší prapodstatou a je tudíž chápán jako bůh, Brahma.

Hinajána má pouze jednu školu, jedno učení o níž tvrdí, že je původním Buddhovým učením. Mahájánský buddhismus se štěpí do mnoha škol a v průběhu věků se nechal ovlivnit jinými myšlenkovými proudy (zpočátku především hinduismem).

Zen Buddhismus

druhy buddhismuZen buddhismus je školou mahájánského směru, který se vyvinul v Číně, kde se nazývá čchan. Tento směr klade zásadní důraz na vnitřní meditaci. Po vzoru Buddhy usiluje o dosažení nirvány vnitřním zahleděním do sebe. "Zahleď se do sebe, ty sám jsi Buddha." je Buddhova věta, na níž zen staví svou filozofii.

Podstatou této filozofie je dosažení absolutní prázdnoty. Meditace na tichém místě usiluje o dosažení této prázdnoty. Je intuitivním prostředkem pochopení dharmy - niterné, vnitřní vcítění, prožití pravdy je považováno za důležitější, než rozumové studium. Techniky a způsob meditace přecházejí z mistra na žáka osobním předáváním vhledů.

Tato škola vyvinula rozvinutou praxi paradoxních výroků tzv. "koánů." Jejich účelem je otřást myslí žáka. Mistr například vypráví žákům zmatené příběhy, jejichž pointa je záhadná, nebo položí řadu zdánlivě neřešitelných otázek (Jak zní tlesknutí jedné ruky?) a žák o nich medituje, až opustí svět běžných vžitých úvah a pochopí "pravou přirozenost, duchovní podstatu tento svět nekonečně přesahující." Tato meditační škola se rozšířila do Koreje, Vietnamu, největšího rozmachu však zaznamenala v Japonsku, kde se pod názvem zen stala náboženstvím vládnoucí třídy samurajů. Jakožto prostá a zdůrazněná kázeň se stal zen i významným prvkem mnoha charakteristických oborů Japonska. Velice populární se stal i u nás, v západním světě.

Zenový výcvik

K tomuto výcviku slouží řada klášterů v nichž žijí zenoví mistři. Přijatý novic si v první fázi osvojuje klášterní pravidla a zvyká si novému režimu. Každé ráno a večer se účastní pobožnosti při níž se recitují sútry. Jídlo v klášteře je třikrát denně a připravují si ho mnichové sami. Osmkrát měsíčně vycházejí do města, aby přijali dary - syrovou rýži a peníze od laiků, kteří je podporují. Dary přijímají se sklopeným zrakem, aby nespatřili dárce a děkují úklonou. K těmto zdrojům se připojuje sklizeň z vlastních zahrad, neboť práce na zahradě je součástí výcviku.

Po ranní pobožnosti následuje snídaně a poté čajový obřad. Čaj je podáván často a slouží též jako prostředek k udržení bdělosti při meditaci.

Po čaji absolvuje mnich setkání se svým mistrem. Ten mu uloží koán o němž stále přemýšlí. Při každém setkání s mistrem musí mnich prokázat, jak pokročil při jeho řešení. Pokud koán vyřeší, dostane od mistra další.

Nejdůležitější částí dne je však rozjímání, které probíhá v meditační místnosti zvané zendó. Mniši sedí potichu na zkřížených nohou na rákosové podložce a usilují o meditaci s vnitřním soustředěním na koán. Pokud někoho začne zmáhat únava, zvedne ruku a dohlížející mistr ho udeří holí, aby osvěžil jeho smysly. Před úderem si oba vzájemně uštědří poklonu.

Výcvik trvá nejméně tři měsíce a po tomto období přezkouší mistr každého žáka a doporučí, nebo zamítne jeho další pobyt.

Zen je pro svou zaměřenost na nitro, meditaci v klidném prostředí a duchovní rytmus života kontrastem vůči našemu konzumnímu povrchnímu a uspěchanému západnímu stylu a proto nabývá od konce osmdesátých let stále větší popularity i u nás.

Tibetský Buddhismus

druhy buddhismuV 15. století založil náboženský reformátor Conkhapa žlutou sektu Gulugpa, která se stala dominantní školou tibetského buddhismu. Založil kláštery kolem Lhasy a město učinil centrem kultury. Třetí Congkhapův nástupce Gendundub se stal prvním dalajlámou,"oceánem moudrosti." V následujících stoletích vždy po dalajlámově smrti nastává pátrání po chlapci, jenž je dalajlámovým vtělením. Poté ho vychovávají starší lamové k jeho životnímu poslání.

V Tibetu je guru, bodhísatva nazýván lama. Tamější náboženství se proto někdy nazývá lamaismus. Největší lamovou povinností je provázet umírajícího člověka, když duch opouští tělo.

Tento stav se nazývá bardo. Během tohoto času, po 49 dnů může duše dospět buď k osvícení, nebo ke znovuzrození. Lama využívá textů Knihy mrtvých.

Tibetská nauka využívá tří druhů učení - první z metod je Théráváda, která vede věřícího k procitnutí a osvobození. Druhá je Mahájána, což je cesta filozofie za účelem spásy ostatních. Třetí je Vadžrajána, cesta obřadů a mystických meditací (užívání mandaly). Tyto tři způsoby jsou chápány jako postupné etapy jediného vozu.

Tibet se stal skutečným centrem a muzeem buddhismu. V roce 1950 byl násilně obsazen komunistickou Čínou a jeho území bylo připojeno. Číňané pobořili tisíce klášterů, vyvraždili a uvěznili a stále vězní tisíce mnichů. Současný dalajláma žije v emigraci v Indii a je nositelem Nobelovy ceny míru.


Vloženo: 4.11.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 4
poslední: 13.09.2014 16:45

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

O nirváně: Nic Tam není - nic Tam nehledej. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Byl/a jste vždy sexuálně věrný/á své/mu partnerce/partnerovi?
-> ->
Celkem hlasovalo: 7950

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0