Desatero Božích přikázání

Napadlo mě, že si připomenu, v co to vlastně naši předci (židé a křesťané) věřili. A jakou to má platnost pro současnost.

Desatero pohledem člověka žijícího ve 3. tisíciletí

desatero

 • V jednoho boha věřiti budeš // hmm, zde mi přijde, jako by se zakrývalo, že je člověk v podstatě součást toho boha. Možná se předpokládalo, že to je spíše pro prostý lid a kdo bude mít to štestí, tak při oné víře zapomene sám na sebe a pak i na boha, takže to nebylo potřeba dále rozvádět.
 • Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (pův. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.) // to vlastně asi nebylo vůbec pochopeno a lidé se klaněli a klaní.. nejen v kostelech..
 • Nevezmeš jména Božího nadarmo. (pův. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.) // zde úplně nerozumím onomu "nezneužiješ" - vždyť i kněz vlastně bere z určitého pohledu Boží jméno nadarmo - jen pro účel nějaké mše.
 • Pomni, abys den sváteční světil. (pův. Pamatuj na den odpočinku, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.) // to asi aby se tehdy lidi k smrti neupracovali
 • Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. // tomu asi nerozumím - jak toto "cti" souvisí s "dlouho živ".. že když člověk nectí rodiče, ti mu pak nemohou předat vše potřebné/důležité?
 • Nezabiješ. (nepřesný český překlad hebrejského slovesa rasah mění význam a přesněji by jeho obsah vyjádřil tvar „nebudeš vraždit“ či „nevraždi“) // tak to je asi celkem jasné - to už máme v genech (že by to takto nějak mělo být)
 • Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš) // proč asi toto vzniklo a bylo o považované za tak důležité, že se to dostalo do desatera? Asi proto, že pohl. styk je velmi intimní záležitost a důsledkem pak mohou být děti, které nevyrůstají s otcem i s matkou? I když v dnešní době se to už mnohdy tolik neřeší.
 • Nepokradeš // to dává smysl. I když zde bych to viděl nejen na "nekradu, protože bych někomu ublížil", ale mnohdy spíš "nekradu, protože mám strach", nebo "kradu, ale neberu to jako krádež..", nebo "kradu, protože... a je to tak v pořádku"
 • Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. // to mi přijde jako bod do počtu - sem patří i pomluvy?
 • Nepožádáš manželky bližního svého. Aniž požádáš statku jeho. (pův. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.) // tak to už trošku souvisí s body výše

Co mi v desateru chybí?

Asi dost věcí. Například:

 1. Měj rád i sám sebe. // zdravě
 2. Žij vyváženě. // viz např. budhismus - "Když napneš strunu příliš, může prasknout, když málo, nedá se na ni hrát. "
 3. Neboj se. // ono to původní desatero mělo vlastně opačný efekt - nutilo lidi se bát
 4. Přemýšlej.
 5. Buď šťastný, dělej co tě baví. // to by se možná dříve bralo jako kacířství
 6. Neboj se smrti.
 7. Rozesměj tu a tam někoho.

... a mnoho dalšího


Vloženo: 1.11.2018

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 59
poslední: 21.11.2018 10:39

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Dokud chci důkazy, nejsem ještě spojen s Bohem. Pokorou já sám dávám důkaz. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019
Posedlost duchem
komentářů: 8, poslední: 14.06.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 4, poslední: 22.05.2019
Rozbité zrcadlo = 7 let neštěs..
komentářů: 4, poslední: 30.03.2019

Sdílení duchovních prožitků s ..
komentářů: 18, poslední: 13.07.2019
Reiki škodí
komentářů: 56, poslední: 13.07.2019
Cíl člověka a zbytku živých by..
komentářů: 5, poslední: 19.06.2019
Celoživotní problémy
komentářů: 17, poslední: 14.06.2019
Pokračovatel Květoslava Minaří..
komentářů: 114, poslední: 10.06.2019
Jak se lidem bydlí v duchovním..
komentářů: 15, poslední: 5.06.2019Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0