Jak překonat ego

zdroj: http://www.srichinmoy.org/czech
1. Jak můžeme jít rychleji?
2. Jak poznáme, zda netěšíme naše ego?
3. Jak můžeme ego překonat?

Ciťte, že ego je zloděj uvnitř vás. Co uděláte, když uvidíte zloděje? Budete ho pronásledovat. Ciťte, že do vás, do vašeho pokoje aspirace, vstoupil zloděj. Začněte pronásledovat své ego, zloděje, brzy ráno. Večer jej budete schopni chytit. Jakmile ho chytíte, rozsekejte ho na kousky svým obnaženým vnitřním mečem univerzální jednoty. Pokud skutečně cítíte, že vaše ego je zloděj, přijde den, kdy ho budete moci chytit. Nemusí to přijít hned najednou, ale když víte, že je něco ukradeno, a vy jste viděli zloděje, budete pokračovat v hledání. Co se stane, když ego chytíte? Váš meč univerzální jednoty ho přemění.

ego - oddělení individualityEgo je oddělení a individualita. Oddělení a lidská individualita nemohou žít v moři jednoty a univerzálnosti. Jestliže chceme udržovat svou oddělenou individualitu, náš život skončí zničením. Předtím, než kapka vstoupí do oceánu, říká: „Ó, budu úplně ztracená, budu úplně ztracená! Tady je mocný oceán, obrovský oceán. Když do něj vstoupím, budu úplně ztracená, budu úplně zničená, nebudu mít žádnou existenci!“ Ale to je špatný způsob myšlení. Kapka by měla být duchovně moudrá. Měla by cítit: „Když vstoupím do tohoto obrovského oceánu, má existence s ním neoddělitelně splyne. Potom budu moci považovat nekonečný oceán za svou součást.“ Kdo to může popřít? Ve chvíli, kdy kapka vstoupí do oceánu, sjednocuje se s oceánem, stává se součástí oceánu; stává se oceánem samotným. Kdo může v tu chvíli oddělit vědomí kapky od vědomí celého nezměrného oceánu?

Lidské ego nás neustále obtěžuje. Ale pokud máme božské ego, které nám dává cítit: „Jsem Boží syn, jsem Boží dcera,“ potom nebudeme tíhnout k oddělení naší existence od zbytku Božího stvoření. Bůh je vševědoucí, všemohoucí, všudypřítomný. Pokud On je vším, pokud On je všude, pokud já jsem Jeho syn, jak mohu být omezen na jedno určité místo? Toto božské ego nebo božská hrdost je absolutně nezbytná. „Nemohu si libovat v potěšeních nevědomosti. Jsem Boží dítě. Je mým rodným právem realizovat Ho, objevit Ho v sobě a ve všech. On je můj Otec. Když On může být tak božský, potom co je to se mnou? Vzešel jsem z Něho, z Absolutního, z Nejvyššího; proto bych měl být také božský.“ Tento druh božské pýchy musí vystoupit do popředí. Běžné ego, které nás neustále spoutává, musí být přeměněno. Božské ego, božská hrdost, která považuje za svůj celý vesmír, by měla být naší jedinou volbou.

Ego se zajímá o osobu a její vlastnictví. Když se zabýváme univerzálním Vědomím, stáváme se veškerým vesmírem. V tomto vědomí nejednáme jako drobný jedinec, který se může pyšnit pouze sám sebou a cítit: „Toto je mé vlastnictví. Toto je má kapacita. Toto je moje osobnost. Toto je mé dosažení.“ Ne, v tu chvíli řekneme: „Veškerá dosažení jsou má. Není nic, co bych si nemohl považovat za své zcela vlastní.“

Nejrychlejší cestou, jak v duchovním životě překonat ego, je nabídnout Bohu pět minut denně vděčnost. Pokud nedokážete nabízet vděčnost pět minut denně, potom ji nabízejte jednu minutu. Nabídněte svoji vděčnost Bohu. Potom ucítíte, že uvnitř vás vyrůstá sladká, vonící a krásná květina. To je květina pokory. Když Mu nabídnete svou vděčnost, Bůh vám dá něco nanejvýš krásného, a tím je pokora. Když objevíte uvnitř sebe květinu pokory, ucítíte, že vaše vědomí pokrylo délku a šířku celého vesmíru. Pomyslete na stéblo trávy a okamžitě ucítíte pokoru. Šlapeme po trávě, ale ta si nikdy neztěžuje ani neodporuje. Pokud chodíme po trávě zlehoučka, můžeme ucítit pocit jednoty s Matkou Zemí a s nekonečnou Rozlehlostí. Dotkneme se srdce Matky Země a cítíme srdce Nebe v naší radosti, neboť když se dotkneme srdce Matky Země, Otec Nebe okamžitě odpoví radostí. V duchovním životě pěstujeme pokoru skrze vědomou vděčnost. Jakmile ego jednou spatří květinu pokory, odchází pryč, protože cítí, že se může stát něčím lepším: univerzální jednotou.

Čím více dáváme, tím více jsme oceněni. Pomyslete na rostoucí strom. Strom má květy, ovoce, listy, větve a kmen. Avšak strom nezískává pravé uspokojení vlastněním své kapacity, nýbrž nabízením své kapacity. Pouze v sebedávání získává uspokojení. Když nabízí své plody světu, sklání se s největší pokorou. Když nabízí stín nebo ochranu, nabízí je každému, bez ohledu na bohatství, společenské postavení nebo schopnosti. Také my získáváme pravé uspokojení sebedáváním, a ne tím, že si držíme vše pro svou vlastní potřebu. Ego se vždy snaží vlastnit věci pro sebe. Ale když překročíme ego, snažíme se dávat vše pro Boží Uspokojení, pro uspokojení světa a pro uspokojení naší duše. Na lidské úrovni se ego snaží získat uspokojení užíváním věcí pro své vlastní záměry. V duchovním životě přesahujeme lidské ego, a potom tyto věci užíváme pro božské účely, pro uspokojení celého světa.

Jak můžeme jít rychleji?

Skrze stálé a vědomé odevzdání naší vnější i vnitřní existence Vůli Boha. Odevzdání stolu nebo židle je tamasické neboli pasivní odevzdání. Můžeme je odtáhnout odtud někam jinam. Takové odevzdání není duchovní odevzdání. Duchovní odevzdání je vědomé odevzdání. Vědomě nabízíme naše tělo, vitálno, mysl, srdce, duši a veškeré naše schopnosti Nejvyššímu k Jeho službám. Jsme připraveni běžet k cíli a zároveň, když Bůh chce, aby někdo běžel rychleji než my, nebo když Bůh chce, abychom běželi určitou rychlostí, budeme spokojení. Pokud dokážeme bez přestání nabízet svou individuální vůli a dokonce i svou aspiraci Nejvyššímu, potom naše lidské ego musí být osvíceno. Když je ego osvíceno, můžeme a budeme mít pocit své opravdové jednoty s nejvyšším Světlem. Máme-li jednotu s tímto Světlem, nemůže do nás vstoupit omezení, a tak nemůžeme mít žádné ego.

Jak poznáme, zda netěšíme naše ego?

Předpokládejme, že jsi udělala něco dobrého a já tě pochválím. Zatímco tě chválím, můžeš cítit, že toto ocenění je nabízeno všem přítomným. Pokud cítíš, že jsi jediná osoba na zemi, která to udělala nebo která to může udělat, a ostatní nemají tuto schopnost, potom sytíš své lidské ego. V tu chvíli odděluješ sebe od zbytku světa. Ale pokud při tom, když tě chválím, cítíš, že jde o vědomou aspiraci všech žáků, kteří byli naplněni uvnitř a skrze tebe, potom nesytíš své ego. Pokud cítíš, že všichni vnitřně aspirují, aby udělali něco pro Boha, což naneštěstí nemohli provést na vnější úrovni, a že ty jsi nástrojem, s jehož pomocí se jejich vědomá aspirace manifestovala, potom netěšíš své lidské ego. Kdykoliv uděláte něco dobrého, musíte cítit, že jste nedílnou součástí duchovního kolektivu.

Nyní předpokládejme, že jsi udělala něco špatného a já tě kárám. V tuto chvíli budeš sytit své ego, pokud se pokusíš rozšiřovat vinu na ostatní. Nemysli si: „Ach, tuhle chybu dělá každý. Nejsem to pouze já, kdo to učinil, každý to dělá. Nejsem jediná osoba, která dělá takovou chybu, takže toto kárání nemá pro mě zvláštní význam.“ Pokud to bereš takto, pak znovu sytíš své lidské ego. Měla bys cítit, že jsi udělala něco špatného a tvůj Mistr tě pro tvé dobro kárá, protože cítí, že je to jediný způsob, jak můžeš udělat pokrok. V ten okamžik by ostatní měli cítit, že i oni udělali tvou chybu a jsou za ní také odpovědní. Nesmí se od vás v tu chvíli oddělovat. Ale tvou starostí není obviňovat je.

Když uděláte něco dobrého, ostatní se s vámi ztotožní a také vy se ztotožníte s nimi. Když uděláte něco špatně a ostatní se od vás oddělí, potom dělají chybu. Musí cítit: „Vnitřně jsme možná udělali stejnou věc. Možná jsme chovali nějakou špatnou myšlenku, která potom v jejím životě dostala podobu.“ Jejich starostí je, aby se pro svou vlastní vnitřní pokoru v tuto chvíli s vámi ztotožnili. Ale pokud se budete snažit ztotožnit sebe s ostatními s pocitem, že každý činí takovouto chybu, takže to není tak vážné, potom pouze vstoupíte do světa sebeobhajování a neuděláte žádný pokrok. Musíte cítit lítost, musíte se cítit odpovědní a musíte cítit, že již nemusíte udělat a ani neuděláte znovu stejnou chybu. Jestliže jste udělali něco špatně a já vám to vyčítám, potom musíte cítit, že vás kárám pro vaše dobro, pro váš vlastní pokrok, pro vaši vlastní dokonalost.

Tímto způsobem můžete vždy udržet ego pod kontrolou. Když jste udělali něco správného, něco dobrého, něco ocenitelného, potom ciťte, že ostatní si zaslouží ocenění stejným dílem jako vy. Když uděláte něco špatného, je na ostatních, aby cítili, že jsou za váš špatný čin zodpovědní stejnou mírou jako vy. Ale vy musíte cítit, že vy sami jste tím, skrze kterého došlo k tomuto projevení. Jestliže jste nějakou vnější formou potrestáni, musíte cítit, že to je také ta správná věc pro váš vlastní pokrok. A když děláte pokrok, když se stáváte více božskými, potom ciťte, že ostatní, které považujete za své zcela vlastní a kteří považují za své zcela vlastní vás, se stali také více božskými.

Jak můžeme ego překonat?

Ego můžeme překonat a mít úplnou pokoru, když neustále cítíme, že nejsme nezbytní, že pouze Bůh je nezbytný. Bůh neustále stojí před aspirujícím jedincem jako zlatá příležitost. Musíme cítit, že tato příležitost je tím jediným, co potřebujeme. Pokud máme pocit, že nás Bůh potřebuje pro určitý účel, který můžeme naplnit pouze my, potom jsme úplně ztraceni. Musíme cítit, že samotná naše duchovní aspirace je tím největším požehnáním, které můžeme získat od Boha. Na zemi jsou miliardy lidí, kteří se nestarají o duchovní život, kteří duchovně stále tvrdě spí. Jak to, že jeden určitý jedinec si je vědomý duchovního života, zatímco ostatní stále spí? Ve chvíli, kdy jsme si vědomi duchovního života, musíme cítit, že jsme od Boha obdrželi to největší požehnání.Tato stránka byla vygenerována 18.08.2019 17:53:31. Její on-line verzi lze najít na adrese http://zivotni-energie.cz/
Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno!