Telepatie - přenos myšlenek na dálku

sestavil: Roman Přikryl

Telepatie - řecký výraz pro přenos informací od osoby předávající-induktora k osobě přijímající-receptoru na větší vzdálenost bez účasti známých smyslových orgánů a fyziologických mechanismů. Jako jedna z forem předpokládané extrasenzorické percepce náleží mezi takzvané jevy nedokázané, respektive neobjasněné.

Telepatie - přenos myšlenek, představ, citů od jedné osoby na druhou, který není zprostředkován smyslovými či fyziologickými mechanismy. V psychotronice mimosmyslové dorozumívání, které bývá subjektivně prožívané, pocitové, často nejednoznačné. Klasickou vědou je telepatie zpravidla odmítána jako nedokazatelný, respektive neobjasněný jev.

telepatie - přenos myšlenek na dálkuCo to telepatie vlastně je? Kam ji zařadit? Je skutečně možné aby nám někdo bez našeho vědomí četl myšlenky? Myslím, že tyto otázky přicházejí na mysl každému člověku, který se s oním slovíčkem již někdy v životě setkal.

Vědecké výzkumy prokázaly jasnou existenci tohoto fenoménu. Před pádem "železné opony" byla telepatie předmětem výzkumu obou znepřátelených stran. Tedy jak Spojených států s jejich relativně volnomyšlenkářsky pojatým pohledem na svět. Tak Sovětského svazu, kde si onen výzkum dosti pokrytecky protiřečil s vládním světonázorem. Jinými slovy. Bylo zjištěno, že existuje-li dostatečně psychicky vybavený jedinec coby vysílač a na straně druhé velmi senzitivní jedinec jako přijímač není na této planetě clony, která by zabránila přenosu informací mezi těmito lidmi. Pokusy byly prováděny jak na palubách ponorek, tak i v hlubokém podzemí a na různé vzdálenosti. O funkčnosti telepatie tedy není pochyb. Jiným problémem ovšem zůstává jak vlastně telepatie funguje. Existence mnoha hypotéz na toto téma je nasnadě. Za všechny bych si dovolil uvést čtyři, kterým je v současnosti dopřáváno nejvíce sluchu:

  1. elektromagnetické vlnění
  2. Vasiljevova energie psí
  3. Sheldrakova morfická rezonance
  4. Jungovo kolektivní nevědomí

Nechci zde objasňovat v čem spočívají jednotlivé teorie. Faktem ovšem zůstává, že i nadále je telepatie neuchopitelnou, neochutnatelnou a nepozorovatelnou záhadou pro dnešní vědu. Pokud se na problematiku přestaneme dívat z hlediska čistě exaktního a nahlédneme do své vlastní mysli budeme nuceni připustit, že i nám se již stalo "jako bychom někomu četli myšlenky". Případně "jako by někdo četl myšlenky nám". Nemyslím, že jde o nějak vyjímečný jev, když si povídáte s přítelem a jen tak mimochodem oba ve stejný okamžik použijete stejného slovního spojení… V určitou chvíli jste šťastni, najednou na Vás dolehne "bez příčiny" těžká deprese, aby o 15 minut později zazvonil telefon zprávou o úmrtí Vašich blízkých… Při obchodním jednání, které jde očividně k neúspěšné koncovce najednou dostanete "bez příčiny" myšlenku: "dej o šest měsíců delší záruku", kterou okamžitě použijete a o dalších 15 minut později už podepisujete smlouvu… Že se Vám tyto situace ještě nikdy nepřihodily? Tak to musíte být vyjímečně nepřístupná osobnost.

Dovolím si tvrdit, že všichni lidé žijící na této planetě mají dar telepatie. Někdo méně a jiný více rozvinutý. Stejně tak jako máme všichni mozek a vždy bdící mysl, která nám umožní realizovat jakýkoliv prožitek o který si řekneme. Využívejme naší mysli k našemu prospěchu. k ve svém životě podstoupil velké množství různých psychotronických testů a velkou měrou přispěl k rozvoji psychotroniky v Rusku. V roce 1966 probíhal v Rusku pravě jeden takový experiment. Účelem tohoto experimentu bylo podpořit tvrzení, že telepatie může mentálně propojit dva nebo i více jedinců pokud tito jsou harmonicky mentálně sladěni přičemž vzdálenost nehraje vůbec žádnou roli. Tomuto experimentu bylo přítomno mnoho velmi skeptických vědců z různých vědních oborů. Karel Nikolajev v tomto experimentu fungoval jako "přijimač". Nacházel se na jednom bedlivě střeženém místě v sibiřském regionu. "Vysilač" se nacházel v Moskvě. Byl jím Yuri Kamenski poměrně známý ruský biofyzik. Jak Kamensky říká, nevěděl do poslední chvíle jakou představu bude Nikolajevovi vysílat. Věděl pouze to, že experiment započne v devět hodin, že bude vysílat představu šesti předmětů každý zvlášť. Prvním takto mentálně vysílaným předmětem bylo kovové pero se sedmi pevnými spirálami. Ve vzdálenosti asi 1860 kilometrů v tuto chvíli Nikolajev skutečně začal psát svoje vize...."zakulacené, kovové, zářící, zohýbané atd." Takto to šlo s každým předmětem a konečný výsledek byl skutečně ohromující. Toto však nebyl jediný experiment.

V období od 19 dubna do 27 dubna 1966 bylo s Nikolajevem provedeno několik desítek testů. Mezi nimi byl i známý test s kartami ESP (ESP je vědecky užívaná zkratka pro paranormální lidské schopnosti - velmi zjednodušeně řečeno). Karty ESP většinou obsahují tyto geometrické útvary: kruh, čtverec, trojúhelník, a dvojité vlnovky. Konečně tento test si můžete vyzkoušet sami. Stačí když jeden z dvojice bude střídavě míchat a předkládat po jedné kartě a druhý pak určuje aktuální předloženou kartu. Aby měl tento test určitou hodnotu je potřeba vypracovat alespoň pět sérií po deseti pokusech. Vrátíme se, ale k našemu tématu. I v tomto testu byl Nikolajev velmi úspěšný jelikož určil dvanáct karet z dvaceti i když statistickou teorií bylo předpovězeno, že byl měl určit pouze pět karet. Celkově Nikolajev přijal správně celou polovinu předložených předmětů a to celkem 6x za sebou což byla naprosto zdrcující obhajoba.

Velmi mnoho skeptických vědců začalo pod tíhou těchto důkazů měnit své názory. Například inženýr Viktor Popovkin v novinách Komsomolskaja Pravda psal, že Nikolajevovi úspěchy jej nutí příjmout názor těch vědců , kteří tvrdí, že všichni lidé vlastní telepatickou schopnost v různých stupních a že dokonce tato schopnost může být cvičena. Sám Nikolajev několikrát řekl, že to co umí on může dokázat velké množství jiných lidí. Je však pravdou, že ještě na počátku padesátých let, kdy Nikolajev pracoval jako žurnalista nesměl psát o fenoménu ESP, ale kdykoliv dostal možnost tak tento fenomén demonstroval. V roce 1956 sovětská Encyklopedie stále ještě psala, že telepatie je antisociální a idealistická fixe o nadpřirozených schopnostech člověka. Testům o kterých jsem se výše zmínil však předcházel tzv. vznik "Skupiny Popova". Tato skupina pracovala v nejvěhlasnějším a nejvíce známém středisku psychického výzkumu v tehdejším SSSR. Svůj program o ESP započala v roce 1965. "Sekce Popova" se oficiálně nazývala "Sekce bioinformací A.S. Popova.

Následně pak i Nikolajev začal s velmi intenzivní badatelskou činností v tomto středisku. Velice záhy po zahájení výzkumu doplněných sérii telepatických experimentů začal ředitel tohoto střediska Dr. Ippolit Kogan uvažovat o tom, že metody fyziků by se mohli používat i v telepatii. Subatomové částice nejsou viditelné, ale fyzikové zachycují jejich stopy v podobě "mraků". Telepatie není viditelná pro žádný přístroj, ale bylo by možné zachytit stopy telepatie jak vzniká v mozku. Z tohoto důvodu bylo brzy vylepšeno EEG zařízení určené k zachycování mozkových vln a nový způsob jak matematicky analizovat grafy. Skutečně se zjistilo, že v průběhu telepatické transmise se dramaticky začal měnit kmitočet mozkových vln u subjektu Nikolajeva. Postupně čím dál tím více byl zřetelnější fakt, že došlo k zachycení momentu kdy telepatický impuls dosáhl mozku. Dr. Pavlovová pak opatrně informovala v roce 1967 o jejich úspěchu ve zmapování telepatie mozku. Co se dělo v Nikolajevově mozku během telepatického přenosu? Vědci zachytili neobvyklou aktivaci mozku v rozpětí od jedné do pěti sekund po začátku telepatické transmise. Je zajímavé, že úkaz byl exaktně zaznamenán vždy o několik sekund dříve, než si toho byl plně vědom sám Nikolajev. Na počátku vždy docházelo k poměrně malým aktivacím v předních a zadních částech mozku. Jakmile si Nikolajev začal uvědomovat, že přijímá vysílání telepaticky mozková aktivita se rychle stávala specifickou a začala se masivně projevovat v zadních oblastech mozku. Tento specifický vzorec zůstával na grafech ještě po nějaký čas, když už transmise odezněla. V těchto souvislostech je třeba poznamenat, což možná málokdo ví, že v průběhu šedesátých let na tomto výzkumu Sověti po určitou dobu spolupracovali s Indií a za tímto účelem bylo do Ruska dovezeno mnoho indických jogínů ke studiu v laboratořích.Určitě se vám stalo, že jste potkali nějakého cizího člověka a pocítili jste k němu okamžitou sympatii. V USA tomuto fenoménu říkají biologická sounáležitost.

Naopak v Rusku je tato všeobecná zkušenost považována za pouhé vyvrcholení poněkud vzrušujícího úkazu, který může být nebezpečný, jestliže se rozšíří v podvědomí. V jednom prohlášení se profesor Naumov zmínil, že tyto iracionální reakce jsou ve skutečnosti velmi reálné. Emoce a stav mysli se odráží v elektrické aktivitě mozku. Je to prý z toho důvodu, že mozek jedné osoby může ovlivnit mozek osoby druhé. Tedy není to nic jiného než spontánní telepatie. Jako příklad bychom mohli uvést jev, který se možná mnohým z vás také stal. Vstoupíte do místnosti a náhle spatříte dva nebo tři lidi zívat v ten samý moment. Sugesce? Asi těžko. Pomocí experimentů bylo zjištěno , že fyzické procesy probíhající v lidském organismu mohou být telepaticky přeneseny na druhého. To samé platí i pro pocity. Pozitivní i negativní myšlenky mohou být vysílány do mysli druhé osoby. Není žádným tajemstvím, že mnoho států ve světě se intenzivně zabývá výzkumy a experimenty v souvislosti s biologickým ovlivňováním cestou telepatie.

Po celém světě existuje v současné době již velké množství dokumentačního materiálu o tom, že změna v mozkových vlnách jednoho identického dvojčete může způsobit totéž ve druhém. Vždyť již v roce 1965 vedoucí ophthalmologie v Jeffersonově lékařské koleji ve Filadelfii Dr. Thomas Duan a jeho kolega Dr. Thomas Behrendt dokumentovali tuto jakousi fyzickou telepatii. Dokázali, že alfa rytmus což je obvyklý vzorec mozkových vln ve stavu klidu - v jednom dvojčeti může vyvolat ten samý vzorec ve druhém dvojčeti na dálku.

Podobný mechanismus se spouští i ve vztahu matka - dítě. Na klinikách bylo zaznamenáno velké množství případů kdy matky nacházející se ve vzdálených sekcích odděleně od svých dětí, které určitě nemohly slyšet pocítily neklid a úzkost když začalo jejich dítě plakat. Jedná se snad o jakýsi "dvojcestný spoj", který je hlavní příčinou tohoto vrozeného telepatického kontaktu.

Tato zvláštní komunikace byla shledána až v 65 procentech případů. Michail Lomonosov byl považován za ruské zázračné dítě. Jednou v noci měl sen o svém otci, který byl rybářem. Viděl svého otce venku v zuřící bouři. Viděl skalnaté pobřeží neobydleného arktického ostrova. Když se z tohoto snu mladý učenec probudil byl přesvědčen, že se jeho otec nachází ve smrtelném nebezpečí a že se jej v duchu dovolává. Michail v této době nebyl dokonce ani v Rusku . Byl na cestě domů z Německa. Po příjezdu do Ruska se po otci okamžitě sháněl. Skutečně ve stejnou dobu jeho otec ztroskotal v Severním ledovém oceánu v blízkosti jednoho opuštěného ostrova. Lomonosov ani na chvíli nezapochyboval o pravdivosti svého snu od samého počátku. O mnoho let později si Bernardt Kajinský, jeden z prvních badatelů v oblasti psychotronických výzkumů všiml telepatických transferencí na tělesných symptomech. Například: Jedna žena ucítila náhlé bolesti v žaludku. A opravdu asi 1400 mil od místa kde se aktuálně nacházela, její dcera podstupovala břišní chirurgický zákrok, aniž pochopitelně o tom matka věděla. V současné době existují tisíce takových případů a jsou velmi dobře zadokumentované. Podle Dr. Pavla Naumova to nejsou jenom rodiče se kterými můžete mít přirozené telepatické spojení. Bylo zaznamenáno, že dívky které si dávaly schůzky s chlapci s telepatickými schopnostmi přijaly přesně až 40% představ, které k nim chlapci vysílali. Dávno před tím byly zpozorovány spontánní telepatické záblesky velmi často mezi členy jedné rodiny, u lidí kteří se milovali, ale i u osob , které přátelství spojovalo již od dětství.

Další zajímavý pokus se podařil již v roce 1956 Dr. S. Šerovi a Dr. A. Troskinovi ze Sverdlovska. Pomocí sérií velmi dobře připravených testů prokázali, že myšlenka velmi mocně zasahuje na naší fyziologii. Negativní emoce mají špatný dopad na náš organismus, stimulují velmi nebezpečné reakce v našem těle. Naopak tzv. "pozitivní myšlení" pomáhá automaticky k tělesné regeneraci. Jenomže to nemusíme být sami, kteří by si uvařili negativní myšlenkový "guláš". Může to být cizí osoba, která následně tuto mentální negativní kakofonii může vyslat k nám. Výše uvedení doktoři mimo jiné také demonstrovali, že počet bílých krvinek vzroste až o 1500 jednotek, když vsugerují pacientům pozitivní emoce. Po vnucení negativních pocitů byly bílé krvinky redukovány o 1600 jednotek ( bílé krvinky neboli leukocyty jsou jednou z hlavních obran proti chorobám v lidském organismu).

Wolf Messing byl slavným psychotronickým fenoménem, který procestoval svět a byl otestován takovými osvícenci, jako byl Eistein , Freud či Gandhi. Stýkal se velmi často s lidmi na velmi vysokých místech. Messing měl to štěstí, že na poslední chvíli uprchl před invazí do Polska, protože Hitler na něho vypsal odměnu ve výši 200 000 marek. Stalin velmi dobře věděl o Messingovy schopnosti projektovat myšlenky do mysli jiného člověka či kontrolovat nebo "zatemňovat " mysl druhé osoby. Během prvních schůzek Messinga se Stalinem si ruský diktátor vymyslel přímo ďábelskou zkoušku. Messing měl pod psychickým vlivem mnoha osob provést bankovní loupež a odnést 100 000 rublů z Moskevské ústřední banky, kde jej pochopitelně nikdo neznal. Nemusím zdůrazňovat, že tento úkol Messing bez obtíží splnil, když pokladníkovi předložil prázdný papír s tím, že je to šek na požadovanou částku. Šlo o vynikající sugesci. Takových zkoušek bylo Messingovi předloženo nespočet. Zprávy o Stalinových pokusech s Messingem se rychle šířily v horních vrstvách moskevské společnosti. Mnoho lidí mělo strach, že je Messing nebezpečný člověk, ale Stalin sám si to nemyslel.

Nakonec Messing dostal povolení od "nejvyšších autorit" svobodně cestovat po celém Sovětském svazu. Nejen pro Stalina byl Messing zářící hvězdou první velikosti. Jeho jméno kolovalo i mezi renomovanými vědci. Například držitel Nobelovy ceny Dr. Nikolaj Semjonov, víceprezident Akademie věd SSSR řekl v časopise řekl v časopise Věda a náboženství v roce 1966 jak je nesmírně důležité studovat takové fenomenální schopnosti jakými disponuje například Wolf Messing. Samotný Messingův život vypadá mnohdy až bizarně. Prchající před nacisty vstoupil do Ruska v roce 1939 ukrytý ve vagóně se senem. Dalo by se říci skoro úplně normální člověk, Žid a emigrant. Přesto o tři roky později již jako sovětský občan mohl nakoupit a darovat sovětské letecké obraně dvě bitevní letadla. Každé z nich neslo na trupu jméno W.G. Messing.

Vraťme se však ještě o pár let zpátky. Ve varšavském divadle již v roce 1937 za přítomnosti tisice lidí Messing předpověděl, že pokud se Hitler obrátí na východ bude to jeho konec. Fašstický vůdce byl velmi citlivý na proroctví podobných obsahů. Psychotronik Eric Hanussen byl již tou dobou zavražděn, protože věděl velmi mnoho o fašistických plánech. Poté co Messing uprchl do Ruska jeho celá rodina byla zmasakrována ve Varšavském koncentráku. Jak čistě myšlenka prochází mými receptory závisí od toho, říká Messing, jakou koncentrační schopnost má vysílatel. Jestliže kupa sporných myšlenkových proudů prochází myslí vysílatele, vliv na čtenáře myšlenek bude nejasný, asi tak jako když si prohlížíte rozmazané fotografie.

Je zajímavé, že nejlépe přijímám myšlenky hluchoněmých, sděluje Messing, asi proto , že mají větší obrazotvornost než ti ostatní. Messing však měl ještě jeden dar o kterém se mnoho nepsalo a v jeho publikované biografii a něm není ani zmínka. Messing byl dlouho aktivním prorokem. Navzdory zákazu předpovídat, Messingova proroctví čas od času vyvolala prudký ohlas ve vysokých sovětských kruzích. V roce 1940 nebyly vztahy mezi Ruskem a Německem nijak špatné. Rok před tím podepsal Stalin pakt o neútočení s Hitlerem. Nicméně právě v roce 1940 se nechal Messing v jednom moskevském klubu slyšet, že sovětské tanky vjedou do Berlína. Pověst o Messingově prohlášení prosákla na veřejnost a způsobila senzaci mezi komunistickou elitou.

Stalin totiž stále odmítal věřit, že Hitler provede invazi dokonce i tehdy, když den na to německé tanky pronikly na ruské území. Jestliže tedy Stalin nevěnoval těmto proroctvím pozornost v Německu tomu bylo právě naopak. Německé velvyslanectví okamžitě vzneslo protest. Mimo jiné Hitler totiž ještě stále zuřil nad Messingovou předpovědí o jeho smrti. V roce 1943 se Messing opět odvážil učinit další veřejné proroctví. "Baltik, Bílá Rus, Ukrajina, Krym toto vše padne do rukou Hitlera." Konec války stále ještě nebyl v dohledu. Messing sám byl evakuován do bezpečí na Sibiři. V Novosibirsku později Messing před uchváceným publikem sdělil, že válka skončí v květnu roku 1945, pravděpodobně v prvním týdnu měsíce. Wolf Messing byl pozoruhodný člověk. Je jenom škoda, že u nás není mnoho dostupné literatury, která by mapovala je velmi zajímavý a bizarní život. Existují desítky zadokumentovaných psychotronických kousků , které doslova obletěli celý svět. Tem kdo se zajímá o psychotroniku by zcela určitě měl v mysli držet Messingovo jméno, tento muž si to zaslouží.Tato stránka byla vygenerována 20.08.2019 18:28:34. Její on-line verzi lze najít na adrese http://zivotni-energie.cz/
Upozornění: Přebírání textů a obrázků je bez svolení provozovatele těchto stránek zakázáno!