Planety a jejich význam v horoskopu

sestavil: Václav

použitý zdroj: Vilma Jamnická a Michal Masár - Astrologické aspekty aneb Umíš číst ve hvězdách?

Horoskop je určován postavením planet v době narození. Každá planeta v tento okamžik stojí na určitém stupni jednoho ze znamení zvěrokruhu a ovliňuje svým působením vaše znamení horoskopu. Zde je několik stručných popisů jednotlivých planet a několik jejich korespondencí.

Slunce (dárce života)

Planety sluneční soustavySlunce je středem naší sluneční soustavy a je všemi uznávané jako dárce života. Symbolizuje ducha, který stvořil svět a bez kterého bychom nemohli existovat. Účinek Slunce může být pozitivní i negativní. Vlastnosti určené dobře umístěným a aspektovaným Sluncem jsou důstojnost, síla vůle a odvaha, hrdost, čestnost a cit pro zodpovědnost. Tyto vlastnosti tvoří osobu důvěryhodnou a poctivou. Pohrdá podvody a úskoky, je věrná v lásce, spolehlivá v přátelství a velkorysá i vůči nepřátelům. Slunce umístěné ve znamení Lva - na vzestupu nebo dobře aspektované - zaručuje přátelství vlivných osob a jejich podporu v úsilí o dosažení životního úspěchu. Pokud je Slunce poškozené a v slabém postavení a domě, projevují se u takové osoby opačné vlastnosti. Je namyšlená, hluchá, potrpí si na lichotky, panovačná, ale bez ochoty se otevřeně postavit opozici. Má sklon k nízkým choutkám a plýtvá životními silami, důsledkem čehož má podlomené zdraví a sníženou odolnost. Její sliby nic neznamenají. Co se těla a zdraví týče, ovládá Slunce mozek, nervovou soustavu, srdce, cévní soustavu, celou pravou stranu člověka a zrak.

V horoskopu značí mužský element. Nejčastěji otce, vlastní ego, talent, ctižádost, samolibost, povýšenost aj. Doba oběhu celým zvěrohkruhem zhruba 1 rok. V jednom znamení zvěrokruhu setrvá průměrně jeden měsíc.

Měsíc (planeta plodnosti)

Měsíc v mytologii značí ženské božstvo. Je symbolem čisté ženskosti jako protiklad Slunce - symbolu mužskosti. Tak jako Slunce ovládá rozum a vůli, vládne Měsíc plodnosti, růstovým silám v přírodě, instinktu a celé oblasti citových vztahů. Příznivě aspektovaný Měsíc poukazuje na silné spojení se silami přírody, silnou přizpůsobivost, otevřenost a schopnost citového zážitku. Lidé ovládaní Měsícem bývají přítulní a empatičtí. Naplnění života hledají v lásce a partnerském vztahu. U osob s negativně aspektovaným Měsícem se projevují sklony k pudovosti, slabé vůli, sentimentalitě a přílišnou citlivostí ochromují svou činorodost. Obětavost se u nich mění v poddanost. Pro tyto vlastnosti značí Měsíc dobré uplatnění v jednoduchých povoláních, které mají spojení s lidmi a veřejností, a zejména v takových, která vyžadují zvýšený citový přístup. Měsíc ovládá malý mozek, ženské pohlavní orgány, všeobecně labilní konstituci, krevní onemocnění a způsobuje stavy nespavosti.

Měsíc znázorňuje v horoskopu matku, mateřský princip, mateřsko lásku, reakce, talent (zvláště umělecký), nálady. Doba oběhu celým zvěrokruhem zhruba 27dní. V jednom znamení zvěrokruhu setrvá asi 2dny.

Merkur (planeta rozumu)

Merkur je planeta dvojitá. Spojuje v sobě ženský a mužský princip. V mytologickém významu byl poslem bohů. Ne vládce, ale sluha - zprostředkovatel mezi ostatními božstvy, mezi božstvem a lidstvím. Následkem tohoto vlivu je symbolem intelektu a duchovní činnosti. K mužskému pozitivnímu znaku Merkura patří schopnost analytického myšlení, činorodé sebeuplatnění prostřednictvím intelektu, takže středobodem jedince ovlivňovaného Merkurem je duševní práce. Ženský prvek Merkura je spíše chladný než vroucný, takzvaná "vypočítavá láska". Pokud je Merkur umístěný v horoskopu před Sluncem, podle možností i s Venuší, jsou rozumové (s Venuší i citové) schopnosti jedince větší než u toho, u něhož se tyto dvě planety nacházejí za Sluncem. Merkur je silně postavený ve vzdušných znameních, v Blížencích, Vahách a ve Vodnáři. V Panně je povýšený, a proto je v tomto znamení jeho vliv nejsilnější. Kladný typ Merkura představuje člověka zabývajícího se obchodní činností, přičemž využívá svého rozumového potenciálu (bankovnictví, podnikání). Naopak negativní typ Merkura je člověk zneužívající rozum (zloději, podvodníci). Z tělesných orgánů ovládá Merkur mozek, jazyk, sluchové orgány a částečně nervovou soustavu a žlučník.

Merkur je planetou komunikace, je ochráncem politiků, diplomatů, herců, spisovatelů, novinářů ale také zlodějů. Zrázorňuje i důvtip, obratnost, zručnost, mazanost, úskočnosst, nervový stav dotyčného a jeho inteligenci. Doba oběhu celým zvěrokruhem zhruba 87dní. V jednom znamení zvěrokruhu setrvá asi 7dní.

Venuše (planeta lásky a krásy)

Tato planeta je mezi všemi planetami nejženštější (kromě Měsíce). Z mytologických vztahů už víme, že centrální význam Venuše leží v sektoru lásky. Je jednotícím poutem mezi příslušníky celého lidstava. Probouzí lásku chlapce k děvčeti a urovnává všechny těžkosti, které se vyskytují v manželství. Jelikož je žena pod silnějším vlivem lásky než muž, stává se pro ženu symbolem krásy. Její nejdůležitější poloha je smyslný cit, vyrovnanost a harmonie a někdy i přirozená smyslnost. U mužů značí silnou vůli k přizpůsobení se, která je spojená s přirozeným taktem a aktivní radostí ze života. Pokud je Venuše poškozená, všechny její přednosti jsou postižené újmou v souladu s povahou poškození. Kvadratury a opozice mění lásku v touhu po smyslných požitcích. Smysl pro krásu, který se projevuje pěstováním umění, se zvrhává ve lhostejnost, nepořádek a nedostatek čistoty. Náklonnost obětovat vlastní zájmy a pohodlí ve prospěch ostatních se obrací v sobectví a takový člověk činí dojem, že hledá únik před povinnostmi a námahou, aby se mohl věnovat vlastním zálibám. Nechává ostatní pracovat za sebe, z čehož vyplývá, že lenivost je typickou vlastností poškozené Venuše. Venuše má nejvyšší hodnost ve znamení Býka a ve znamení Vah, je v povýšení ve znamení Ryb, a proto je její vliv nejvíce pociťovaný v těchto znameních. Je slabá a poškozená v Marsových znameních Berana a Štíra nebo v Merkurově znamení Panny. Dobré umístění představuje 7.dům, který činí manželství klidným a souladným. Sem Venuše skutečně patří v mužském horoskopu. Lidé s dobrou Venuší ve svém horoskopu se mohou uplatnit ve všech povoláních týkajících se umění. Venuše ovládá vnitřní a vnější pohlavní orgány, především u žen, prsa, hrdlo a čichové smysly.

V horoskopu znázorňuje krásu, lásku, záliby, umění, estetiku, módu, smyslnost, ale i vulgaritu, marnivost, nepořádnost, rozchody atd. Doba oběhu celým horoskopem zhruba 225dní. V jednom znamení zvěrokruhu setrvá zhruba 19dní.

Mars (planeta boje, činnosti a plodnosti)

Dnes je možné Mars charakterizovat jako ohnisko utlumeného slunečního světla. Jeho podstatné znaky tvoří vášnivá útočnost, nespoutaná vůle a surová moc. U muže je symbolickým obrazem nevázané sexuality, funguje však i jako symbol očistného ohně a plodnosti. Marsův oheň a železo jsou zdrojem jakékoli činnosti ve světě, jsou hybnou silou dobra i zla podle toho, jak je člověk využívá. Pokud je Marsova síla spoutaná a vedená po cestách užitku, stává se věrným sluhou lidstva, nejmocnějším činitelem v hotném světě. Pokud se však vymaní z područí, sluha se změní v pána, jeho síla se stane ničivým a pustošivým nepřítelem. Je stejně tak užitečná i nebezpečná. Mars obdarovává lidi na jedné straně takovými vlastnostmi, jako jsou sebevědomí, podmanivost, tělesná zdatnost a výkonnost. Takovíto lidé jsou rozenými vůdci a hrdiny, ale díky své vášnivosti i dobrými milovníky. Na druhé straně, pokud je Mars nepříznivě aspektovaný kvadraturou, jedinec je prudký, neústupný, krutý a násilnický se sklonem k alkoholismu a zločinnosti. Lidé se silným Marsem v horoskopu mohou svou zdatnost uplatňovat v povoláních, kde se využívá železo, oheň a síla, a všude tam, kde se vyžaduje osobitá činorodost a odvaha. Mars ovládá krev, hlavu a mozek, ale především mužské pohlavní orgány.

V horoskopu znázorňuje fyzickou sílu, mužnost, boj, agresivitu, násilí. Spolu s Venuší lásku a sexualitu. Doba oběhu celým horoskopem zhruba 687dní. V jednom znamení horoskopu setrvá zhruba 2měsíce.

Jupiter (planeta moudrosti, blahobytu a moci)

Jupiterův účinek probouzí u lidí jejich dobré vlastnosti a jeho blahodárný vliv činí práci a život radostnějšími. Člověka poznamenává aktivní důvěrou, silou přesvědčení, silným optimismem a výrazným cítěním pravdy. Negativní Jupiter deformuje obraz člověka ovlivněného pozitivním Jupiterem. Místo spravedlnosti nastupuje zákeřnost, sebevědomí se stává namyšleností, skepticismus a dogmatismus kalí schopnost úsudku. Silný Jupiter v horoskopu je vhodný pro povolání v oblasti práva, filozofie, náboženství a vědy, a také pro vysoké posty ve veřejném životě. Zdravotně Jupiter ovládá plíce, játra a cévní soustavu.

V horoskopu znázorňuje optimismus, moudrost, humor, nadšení, talent a velké štěstí. Samozřejmě, že při jeho špatném postavení i vlastnosti opačné. Doba oběhu celým horoskopem zhruba 12let. V jednom znamení zvěrokruhu setrvá zhruba 1rok.

Saturn (planeta překážek)

Saturn je představitel pomsty a trestu. Pro své kruté aspekty byl v minulosti velmi obávanou planetou. Člověk se ve svém horoskopu nemůže vyhnout dobrým a špatným aspektům Saturna. Tato planeta může být jak odměnou, tak i trestem za život předků, respektive pro ty, kteří věří na reinkarnaci, také odměnou nebo trestem za chyby spáchané v minulých životech. Lidé narození pod dobrým vlivem Saturna jsou uvážliví, předvídaví, mají velký pocit zodpovědnosti. Pracují systematicky, mají dobré organizační schopnosti a jejich charakteristickým rysem je pořádkumilovnost a spravedlivost. Jejich spravedlnost s sebou může nést i tvrdost, ba až krutost. Pokud je v horoskopu poškozený, vzniká úplně jiný obraz. Žádná jiná planeta netrestá člověka v disharmonických aspektech tak jako Saturn. Člověk je zlomyslný, melancholický, chorobně nedůvěřivý. Saturn ochuzuje jeho život o veškerou radost nebo požitek, jakoby chtěl zamezit vstupu i toho posledního slunečního paprsku do jeho života. Takovýto jedinec je nejen nepřítelem společnosti, ale hlavně nepřítelem sebe samého. V jeho tvrdém srdci není ani zrníčko lásky, jeho duše je zahalená v mlhách. Sám si odpírá vše, co činí život životem. Zdravotně jso utakto aspektovaní lidé nejvíce postihovaní poruchami trávicího traktu.

V horoskopu znázorňuje opatrnost, důkladnost, konzervatismus, systematičnost, pesimismus, dědictví, hlad, nemoc a smrt. Doba oběhu celým horoskopem zhruba 29let. V jednom znamení zvěrokruhu setrvá zhruba 2roky.

Uran (planeta změny a převratů)

Uranův svit působí náhle a nečekaně v příznivém i nepříznivém smyslu. Zatím dokážeme plně vnímat pouze jeho špatnou stránku. Důsledky jeho vlivu proto účinkují jako blesk z čistého nebe, celkem negativně a nešťastně. Výsledkem jsou uvolněné mraky a pohrdání společenskými zvyklostmi. Pokud je Uran příznivě aspektovaný Venuší a Neptunem, jedinec má velké hudební nadání, vynikající výsledky v literatuře, vědě, filozofii a okultismu. Pokud je dostatečně silně postavený vzhledem ke znamení, dává člověku touhu po změnách a schopnost objevovat nové směry ve vývoji lidstva. Při poškození Urana kvadraturami a opozicí mají lidé příkré a drsné chování, jejich názory jsou zmatené, nesprávně je vyjadřují a odmítají běžné zvyklosti a tradiční životní styl a normy.

V horoskopu znázorňuje originalitu, jedinečnost, nevypočitatelnost, změny a neklid. Doba oběhu celým horoskopem zhruba 84let. V jednom znamení zvěrokruhu setrvá asi 7let.

Neptun (planeta božskosti)

Naznačuje existenci vyšších bytostí, které mají vliv na náš vývoj. Postavení Neptuna a jeho aspekty vypovídají o našem vztahu k nim. Záporné aspekty probouzejí síly přírody, které působí nepřátelsky a narušují naše blaho. Příznivé aspekty přitahují prospěšné vlivy. Neptun byl objeven teprve v roce 1846. Citliví lidé zachycují vliv Neptuna a silné osobnosti jej využívají v pozitivním smyslu. Naopak slabé povahy svádí k požívání drog, díky jimž prožívají sny a vidiny podobné zážitkům dosahovaným mediálními procesy. Silný Neptun dává člověku plodnou fantazii, zálibu v umění, klidný život a příjemné okolí. Pokud je Neptun slabý svým postavením podle znamení, nebo poškozený, svádí k opilství, požívání drog, zbavuje člověka ctižádostivosti a činí z něj podvodníka. Při jinak dobrém horoskopu bývá takový člověk sám obětí podvodu. Proto by se měli lidé s poškozeným Neptunem vyhýbat situacím, ve kterých by mohli být podvedeni.

V horoskopu znázorňuje senzitivitu, extázi, iracionalitu, umělecký talent, okultismus a podvědomí. Zároveň také alkoholismus, narkomanii, halucinace, neurózy a psychózy. Doba oběhu celým horoskopem zhruba 156let. V jednom znamení zvěrokruhu setrvá asi 14let.

Pluto (planeta vlády nad davem)

Pluto má mnoho společného se smrtí a znovuzrozením. Jedním z jeho symbolů je lidička smrti, která veze kohosi neznámého na onen svět. Bránu střeží Kerberos, který nepustí dovnitř jen tak někoho. Jeho síla je však v tom, že vládne a ovládá živé lidi, jejichž prostřednictvím se snaží přivést k plnému vědomí lidského ducha až tam, kam se to ostatním planetám s jejich vlastními nástroji nepodařilo. Svými magnetickými silami řídí lidi - hlavně špatné lidi, kteří mají Pluta v osmém domě, domě smrti - a vkládá jim do rukou moc nad životem a smrtí ostatních. Člověk v sobě musí najít úžasnou vnitřní sílu, aby mohl překonat energii Pluta. Co se týká konkrétního vlivu Pluta na osobnost člověka, tak slabé jedince činí ještě neschopnějšími, a naopak u silných lidí se pod jeho vlivem znásobuje sebejistota, mentální aktivita a vnitřní síla k realizování mocenských záměrů.

V horoskopu znázorňuje transformaci, regeneraci, smrt, násilí, ukrutnost a zradu. Jeho působení je nejmenší, zároveň však nejzákeřnější. Leckdy se projeví až za desítky let. Doba oběhu celým horoskopem zhruba 248let. V jednom znamení zvěrokruhu setrvá 11 až 30let (je to kolísavé).


Vloženo: 27.03.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 6
poslední: 27.09.2007 08:35

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

Zlo je jen naše představa. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Kryoterapie - léčba mrazem: ex..
komentářů: 3, poslední: 19.08.2019
Geofyzikální válka
komentářů: 5, poslední: 1.08.2019
Smrt vlastní rukou
komentářů: 6, poslední: 13.07.2019

Takže na Měsíci nikdy nikdo ne..
komentářů: 26, poslední: 3.08.2019
Destilovaná voda - je rozumné ..
komentářů: 45, poslední: 1.08.2019
Petr Chobot - meditační akce
komentářů: 9, poslední: 1.08.2019
mystička Ivana Adamcová
komentářů: 73, poslední: 1.08.2019
Křesťanství v Čechách
komentářů: 13, poslední: 25.07.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 5, poslední: 19.07.2019


Anketa

Máte doma televizi?
ano (4945)
->
ne (4294)
->
Celkem hlasovalo: 9241

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0