Ultrazvuk v lékařství (Sonografie)

sestavil: Václav

použité zdroje:
http://www.internasono.cz
http://www.vesmir.cz

Ultrazvuk je dobře dostupná a bezpečná vyšetřovací metoda (nezatěžuje zářením jako RTG), kterou lze v případě nutnosti opakovat, bez nebezpečí poškození pacienta a bez zvláštní přípravy. Pacienta nezatíží fyzicky ani časově. Ultrazvukem lze vyšetřovat většinu tělesných orgánů a tkání, které neobsahují vzduch (např. běžným ultrazvukovým přístrojem nelze vyšetřit žaludek a střevo).

Lékařská diagnostika

ultrazvuk - vyšetřeníUltrazvuková tomografie je dvojrozměrným zobrazením akustických rozhraní, od nichž se odrážejí ultrazvukové impulzy. Při současném dopplerovském měření (“barevný doppler”) je relativní pohyb krve vůči sondě vysílající ultrazvuk zobrazován pomocí různobarevných polí uvnitř řezů cévami či srdcem. V cévách lze pomocí tohoto barevného kódování rozlišit i laminární a v podstatě patologické turbulentní proudění krve. Ve zvolených místech řezu pak lze získat rychlostní křivky i další diagnosticky cenné informace.

Pokrok v miniaturizaci vyšetřovacích sond umožnil, aby byly zaváděny do tělesných dutin nebo přímo do cév, včetně cév koronárních. Lékař tak získává možnost posuzovat např. stav cévních stěn s aterosklerotickými pláty a sledovat průběžně účinnost odstraňování těchto plátů. Tzv. intraoperační ultrazvuk se stává vodítkem chirurga pro volbu dalšího postupu v méně přehledném operačním poli.

Specifickým projevem soudobých snah o zkvalitnění ultrazvukového zobrazení i dopplerovských měření jsou tzv. ultrazvukové kontrastní prostředky. Jde o farmaka na bázi stabilizovaných plynových mikrobublin nebo emulzí, které jsou injikovány do cév či některých tělesných dutin v průběhu ultrazvukového vyšetření. Takto bylo sice dosaženo zvýšení odrazivosti struktur, které jsou v popředí diagnostikova zájmu, vynořila se však řada nových problémů. Dosti intenzivně byl sledován např. průchod kontrastních prostředků plicními kapilárami, posuzuje se možnost mikroembolizace tkání i možné riziko z navození destruktivní ultrazvukové kavitace ve vyšetřovaných orgánech.

Přestože výzkum je intenzivní, dosud se nepodařilo prokázat poškození vyšetřovaných objektů diagnostickým ultrazvukem. Za extrémních experimentálních podmínek lze však takové poškození navodit. Největší pozornost je věnována možnosti tepelného poškození vyšetřované tkáně. Rizikovým faktorem je i kavitace, avšak při standardních vyšetřeních je její vznik málo pravděpodobný.

Léčebné využití nízkofrekvenčního ultrazvuku

Pod pojmem “nízkofrekvenční ultrazvuk” se obvykle skrývají akustické kmity o frekvenci 20 až 30 kHz. Při těchto frekvencích je podstatně snížena hodnota kavitačního prahu, tj. intenzity ultrazvuku potřebné k vyvolání destruktivních kavitačních jevů. Uplatňuje se i vzájemné ovlivňování jevů kavitačních a tepelných. Zvýšená teplota prostředí vytváří podmínky pro snadnější vznik a rozkmitání kavitačních bublin (např. uvolněním plynů z roztoku a snížením viskozity prostředí). Na straně druhé je v prostoru s intenzivní kavitací ultrazvuk více pohlcován a to vede i k dalšímu nárůstu teploty. Nelze opomenout ani tu skutečnost, že ultrazvuková kavitace může mít dvě formy. První formou je radiální kmitavý pohyb volných bublin v kapalném prostředí. Druhou, kvalitativně odlišnou formou, je kmitání bublin zachycených na pevném povrchu. Z přímých pozorování vysokorychlostní kamerou (až milion snímků za sekundu!) i z důkazů nepřímých (mikroskopie eroze pevných povrchů vystavených kavitaci) plyne, že bublina uchycená na pevném povrchu nekmitá kulově symetricky. V průběhu komprese se hroutí a prolamuje směrem k pevnému povrchu za vzniku mikroskopického paprsku kapaliny, dosahujícího rychlosti až 200 m/s, který působí v místě dopadu takovou silou, že mu neodolají ani titanové slitiny. Lze ukázat, že tato druhá forma kavitace hraje významnou roli při odstraňování zubního kamene ultrazvukem, ale též při litotripsi.

Rizika

Čas od času proskočí zprávy o tom, že ultrazvuková diagnostika je zdrojem určitého rizika pro vyšetřované objekty. Hovoří se např. o možnostech genetického poškození prostřednictvím chromozomových zlomů nebo výměn sesterských chromatid. Jiné studie poukazují na určité mírné poruchy vyšší nervové činnosti prenatálně vyšetřované populace. Budiž řečeno, že žádné z těchto podezření se dosud (naštěstí) nepodařilo potvrdit, tj. spolehlivě reprodukovat příslušné experimenty či zdůvodnit extrapolaci výsledků získaných in vitro do zcela odlišných podmínek in vivo. U studií opřených o výskyt určitých poruch u vyšetřované populace byly zatím vždy odhaleny zavádějící chyby statistického zpracování podkladových údajů. Ultrazvuková diagnostika proto zůstává jednou z nejbezpečnějších diagnostických metod používaných v lékařství.


Vloženo: 29.01.2007

KOMENTÁŘE

počet komentářů: 0

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY


Přihlášení

Login:
Heslo:

K zamyšlení

To podvědomí, tam, kde se neznám, mi vytváří to, co chci. (František Drtikol)
- zkuste štěstí a seznamte se!
- meditace, přednášky, semináře
- Praha, Brno i další místa v ČR
- prodej nebo darování tibetské houby
- nabídka knih na prodej
- nabídka spolubydlení
- prostory pro různé akce


Smrt vlastní rukou
komentářů: 0
Posedlost duchem
komentářů: 8, poslední: 14.06.2019
Pocity ztraceného času
komentářů: 4, poslední: 22.05.2019
Rozbité zrcadlo = 7 let neštěs..
komentářů: 4, poslední: 30.03.2019

Cíl člověka a zbytku živých by..
komentářů: 5, poslední: 19.06.2019
Celoživotní problémy
komentářů: 17, poslední: 14.06.2019
Sdílení duchovních prožitků s ..
komentářů: 14, poslední: 14.06.2019
Reiki škodí
komentářů: 55, poslední: 12.06.2019
Pokračovatel Květoslava Minaří..
komentářů: 114, poslední: 10.06.2019
Jak se lidem bydlí v duchovním..
komentářů: 15, poslední: 5.06.2019


Anketa

Měli jste duchovní zážitky?
-> -> ->
Celkem hlasovalo: 7805

Copyright © 2007-2019: Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Přidávání článků | Diskuzní fórum | Seznamka HARMONIE | Kontakt | RSS 2.0